Om oss

INFORMATION OM GÖTEBORGS FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PER DAHLKVIST AB

  • Företaget har funnits sedan 1989 och har sitt kontor på Mölndalsvägen 22 i Göteborg. Sedan 2017-09-01 har vi gått samman med Nordic Försäkring & Riskhantering AB och är en del av en av världens största försäkringsmäklare – Arthur J Gallagher.
  • Vi skall utföra våra uppdrag i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsförmedlarsed analysera och utföra för kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera kunden val av försäkringsgivare samt uppfölja och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.
  • Vi är specialiserade på sakförsäkring inom bla företags-, fastighets-, motorfordons- och transportförsäkringar.
  • Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och de utövar även tillsyn över vår verksamhet.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverkets över godkända försäkringsförmedlare.
  • Vi är medlemmar i vår branschförening SFM (Sveriges Försäkringsförmedlares Förening).
  • Kostnaden för förmedlingen grundar sig på årspremien och är – om inget annat avtalats – kostnadsneutral mot försäkringsbolagens egen säljkår.
  • Vid tvist rörande förmedlingen finns möjlighet att få saken prövad i Allmänna Reklamationsnämnden ( konsumenter ), Allmän Domstol eller genom skiljemanna-förfarande (om detta särskilt avtalats). Klagomålsansvarig i företaget är Per Dahlkvist, telefonnummer 0705- 17 40 04 och e-post per.dahlkvist@nordic.se
  • Företaget har en ansvarsförsäkring via SFM (Sveriges Försäkringsförmedlares Förening) som täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Den högsta ersättningen som kan utbetalas vid skada är 1.120.200 euro.