LAGAR OCH REGLER

Gbgfm är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring.

Bolagverket
851 81 SUNDSVALL
Tel: 060-18 40 00      www.bolagsverket.se

Gbgfm lyder under tillsynsmyndigheten Finansinspektionens tillstånd.

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLM
Tel: 08-787 80 00      www.fi.se

http://www.fi.se/Regler/Lagar/Forsakring/  Lag (2005:405) om försäkringsförmedling

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling finns tecknad hos:

Länsförsäkringar
106 50 STOCKHOLM
Tel: 08-588 400 00  www.lansforsakringar.se

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid, högst 3 månader efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte görs inom denna tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är begränsad till 1.120.200 Euro per skada, som följer enligt Lag ( 2005:405 ) om försäkringsförmedling och stycket obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Klagomål:

Klagomål som inkommer till Gbgfm skall behandlas inom 14 dagar på effektivt och omsorgsfullt sätt. Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen. Klagomålhantering rörande utförda uppdrag tas emot på:
Fax 031-16 42 15 eller på mail    per@gbgfm.se   .

Tvist:

Tvist rörande utfört uppdrag eller detta avtal skall avgöras i Svensk Domstol.

Etiska Regler:

Gbgfm följer de etiska reglerna enligt FFFS 1998:22.

Vår Branschorganisation:

Gbgfm är medlem i SFM ( Sveriges Försäkringsförmedlares Förening ). www.sfm.se