KONSULTANSVARS FÖRSÄKRING

FRÅGEFORMULÄR KONSULTANSVAR GBGFM

Konsultansvarsförsäkring

Många företag bedriver rådgivande verksamhet och levererar därigenom olika former av konsulttjänster. För att få ett heltäckande försäkringsskydd vid ansvarsskador behöver Ni i regel komplettera Er allmänna ansvarsförsäkring med en försäkring för förmögenhetsskada för att skydda Er mot ett ekonomiska skadestånd till följd av ex fel i råd eller anvisningar / ritningar mm.

Skadeståndskrav som inte är direkt relaterat till en sak- eller personskada är undantagna i den allmänna ansvarsförsäkringen. Många har också dålig kunskap om att böter och viten inte ingår i konsultansvarsförsäkringen.

I vissa verksamheter ställs krav på ansvarsförsäkring som exempelvis för byggkonsulter där normalt avtalet ABK skall följas.

Det är också vanligt förekommande med egna framtagna avtal som större beställare utformat och där ansvaret för ekonomiska skador regleras parterna emellan.

Det är med andra ord oerhört viktigt att kontrollera vad man ingår för avtal och anpassa försäkringsskyddet efter detta.

Vanliga avvikelser i AF-delar som man skall beakta som kan föranleda tilläggs-försäkringar:

– krav på högre förs belopp än 120 bb per uppdrag
– förs belopp 120 bb per skada istället för 120 bb per uppdrag
– högre allmänna ansvarsbelopp
– obegränsat ansvarsbelopp vid grov vårdslöshet
– ändrade preskriptionstider för anmälan av skador

Kommentera