INFORMATION OM VÅR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB´s  Allmänna villkor för mäklartjänsterna finner Ni i nedan länk:

Information vid försäkringsförmedling

Försäkring som förmedlas av en försäkringsförmedlare som inte är anställd hos ett försäkringsbolag är skyldig att lämna dig denna information i enlighet med Lagen om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Din försäkring förmedlas av:

Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB
Organisationsnummer: 556340-8573
Adress: Mölndalsvägen 22, 412 63 GÖTEBORG
Telefon Per Dahlkvist 0705-17 40 04 eller Ulf Wallman 0705-17 42 02
E-post: info@forsakra.se

Förmedlingen utförs av:
Per Dahlkvist och Ulf Wallman, anställda hos förmedlaren.

Förmedlingsuppdraget
Försäkringsförmedlaren är en oberoende försäkringsförmedlare som förmedlar försäkringar och ger råd som opartisk rådgivare inom skadeförsäkring.

Ersättning till försäkringsförmedlaren
Skadeförsäkring:
Försäkringsförmedlarens ersättning ingår normalt i den försäkringspremie som kunden erlägger.

Registrering
Försäkringsförmedlaren finns registrerad i det register för försäkringsförmedlare som förs av Bolagsverket. Registreringen avser förmedling av skadeförsäkring. Du kan kontrollera förmedlarens rätt att utöva förmedling hos:

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolags­verket.se
http://www.bolagsverket

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 21 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
http://www.fi.se

På begäran ska de ge dig upplysning om försäkringsförmedlaren, anställda samt deras rätt att förmedla försäkringar och om den är begränsad till visst slag av försäkring och försäkringsklasser.

Tillsyn
Försäkringsförmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn.
Postadress: Box 7821, 103 21 Stockholm
Tel: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
http://www.fi.se/

Klagomål

Har du klagomål på försäkringsförmedlaren kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos försäkringsförmedlaren. Som konsument kan du även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, http://bankforsakring.konsumenternas.se/
eller till den kommunala konsumentväg­ledaren.

Klagomålsansvarig: Per Dahlkvist, Adress: Mölndalsvägen 22, 412 63 GÖTEBORG

Mail info@forsakra.se eller Telefon: 0705-17 40 04

Skadestånd

Försäkringsförmedlaren är ansvarig för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från kunden till följd av att försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt God försäkringsförmedlarsed m m i 5 kap 4 § i Lagen om försäkringsförmedling.
Med god försäkringsförmedlarsed menas bland annat att försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning till kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Försäkringsförmedlaren ska avråda en kund som är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska förhållande eller andra omständigheter.
Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, dock senast 3 månader efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

Försäkring

Gbgfm har en ansvarsförsäkring i försäkringsbolaget QBE via Sveriges Försäkringsförmedlares. Förening som täcker skadeståndsskyldighet som Gbgfm kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen. Den högsta ersättningen som kan utbetalas vid skada är EUR 1.250.618 och EUR 2.501.236 för försäkringsperioden. Skada skall anmälas till Gbgfm snarast, dock senast 3 månader efter det att felet uppmärksammats. Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 7 § lagen om försäkrings-förmedling  (SFS 2005:405).

Kommentera