FÖRS Branschen i övrigt

 
Här hittar du information om och länkar till organisationer med anknytning till försäkringsbranschen.
 
Svensk Försäkring i samverkan
I Svensk Försäkring i samverkan ingår Sveriges Försäkringsförbund, Trafikförsäkringsföreningen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, samt deras dotterbolag och nämnder. Vi arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsverksamhet. Vi informerar, påverkar och utför försäkringsnära tjänster.
 
Box 24044, 104 50 Stockholm
Tel 08 – 522 780 00
  
Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Ger försäkringsbolag bättre underlag för snabb och korrekt skadereglering genom att när en ny skada anmäls ge bolaget information om tidigare registrerade skadeanmälningar som gjorts av samma kund.
 
Box 24171, 104 51 Stockholm
Tel 08 – 522 785 42
 
Larmtjänst AB
Försäkringsbolagens gemensamma organisation för att minska skadekostnader genom att aktivt rädda restvärden vid brand- och vattenskador samt aktivt arbeta mot försäkringsrelaterad brottslighet genom att exempelvis återfinna stulet försäkrat gods.
 
Box 24158, 104 51 Stockholm
Tel 08 – 522 784 00
www.larmtjanst.se 
 
Min Pension i Sverige
Minpension.se är en internettjänst där pensionsspararna får en prognos av och uppgifter om sin allmänna pension och sin kollektivavtalade tjänstepension. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Min Pension i Sverige AB, som administrerar tjänsten, är ett dotterbolag till Försäkringsförbundet.
 
Box 24043, 104 50 Stockholm
Tel 08 – 522 785 43/44
www.minpension.se 
 
Trafikförsäkringsföreningen (TFF)
Ersätter skador orsakade av okända eller oförsäkrade fordon och utfärdar tillfällig gränsförsäkring för utländska fordon. Driver också in obetalda trafikförsäkringspremier för trafikförsäkringsbolagens räkning
 
Box 24035, 104 50 Stockholm
Tel 08 – 522 782 00
www.tff.se 
  
Kansliet för Försäkringsförbundets prövningsnämnder
Nämndkansliet administrerar fyra av Sveriges Försäkringsförbunds frivilliga nämnder: Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Ombudskostnadsnämnden och Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor.  
 
Box 24067, 104 50 Stockholm
Tel 08 – 522 787 20
www.forsakringsnamnder.se 
 
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Företräder medlemsbolagen i deras egenskap av arbetsgivare, dvs sluter kollektivavtal, löser tvister och informerar och utbildar.
 
Box 24168, 104 51 Stockholm
Tel 08 – 522 786 00
www.fao.se 
 
Svenska Försäkringsföreningen (SFF)
Ordnar informations- och diskussionsmöten på försäkringsområdet. Ger bl a ut Nordisk Försäkringstidskrift och administrerar en webbplats för lediga tjänster inom försäkrings- och finansområdet.
 
Box 24213, 104 51 Stockholm
Tel 08 – 522 789 90
www.forsakringsforeningen.se
www.forsakringsjobb.se 
 
Svenska Aktuarieföreningen
En sammanslutning av personer som utövar aktuariell verksamhet eller därmed besläktad forskning.
 
Box 24213
104 51  Stockholm
Tel 08 – 522 789 98
 
Svenska Försäkringsförmedlares Förening
Organiserar försäkringsförmedlare och verkar för fri konkurrens inom försäkringsmarknaden.
 
Ulvsundavägen 181
161 30 Bromma
Tel 08 – 98 79 72
www.sfm.se 
 
SIRP
Svenska föreningen för partsförvaltade institut för risk- och pensionsplaner (SIRP) är en sammanslutning av tjänstepensionsinstitut i Sverige.
 
c/o FPK Konsult
105 61 Stockholm
Tel 08 – 506 475 05 
 
Utländska Försäkringsbolags Förening (UFF)
Tillvaratar de i Sverige koncessionerade utländska försäkringsbolagens intressen samt befrämjar dessa bolags verksamhet i Sverige.
 
Box 22085
104 22 Stockholm
Tel 08 – 580 337 59
 
Svenska Brandskyddsföreningen (SBF)
Verkar för att förebygga och begränsa skador, främst orsakade av brand.
 
Sturegatan 38
115 87 Stockholm
Tel 08 – 588 474 00
www.brandskyddsforeningen.se 
 
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)
Ideell förening som verkar för ökad säkerhet för person och egendom, främst genom förebyggande av stöld, rån och andra tillgreppsbrott.
 
Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Tel 08 – 783 74 50
 
Whiplashkommissionen
Whiplashkommissionen var en oberoende kommission som tillsattes för att undersöka varför antalet whiplashskador ökar. Ordförande var Ingvar Carlsson. Kommissionen har nu slutfört sitt arbete.
Tel.: 08- 522 785 22
www.whiplashkommissionen.se 
  
Comité Européen des Assurances (CEA)
De europeiska försäkringsförbundens samarbetsorgan.
 
Secrétariat Géneral,
Square de Meeus 29
B-1000 Brussels
Tel +32 2 547 58 11
 
Försäkringsförbundets motsvarigheter i de nordiska länderna
Försäkringsförbundet samarbetar med sina motsvarigheter i de nordiska länderna.
 
Forsikring & Pension, Danmark
Finansbranschens Centralförbund, Finland
Finansnæringens Fellesorganisasjon, Norge
www.fno.no