BASBELOPPEN 2017

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 beräknats till
44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016.

Inkomstbasbeloppet har för år 2017 beräknats till 61 500 kr

Kommentera